För att lyckas ställa om till ett hållbart och resilient livsmedelssystem behövs nytänkande, systemperspektiv och platser för samverkan. Om det ska hända tillräckligt snabbt krävs att vi kombinerar befintlig forskning och erfarenhet inom en rad olika discipliner, samtidigt som vi utvecklar ny kunskap och öppnar upp för fördjupningar och tvärvetenskapliga samarbeten.

Vi arbetar därför med forskningssamarbeten inom områden som hållbarhetsvetenskap, agroekologi, markekosystem, miljökommunikation, naturgeografi, beräkning och modellering av markkol och klimatpåverkan, samskapande av kunskap och deltagarorienterade metoder, AI och maskininlärning, entreprenörskap och ekonomi.

Det finns tillräckligt med kunskap för att sätta igång och bygga en systemlösning för kolinlagring i jordbruksmark redan idag, den stora utmaningen är att koppla samman och fördjupa den kunskapen, och att säkerställa att vi får önskad effekt på kort och lång sikt.

Syftet med plattformen Svensk Kolinlagring är att tillgängliggöra och utveckla både forskning och praktisk kunskap tillsammans med våra partners. Några hittar du här nedan, varmt välkommen att höra av dig med idéer och förslag på ytterligare samarbeten!

Elin Röös, Universitetslektor i miljösystemanalys, SLU
Forskningsområde: Forskar om hållbara livsmedelssystem
Att bevara bördigheten i våra jordbruksmarker, att inte förlora mer markkol och att utnyttja den potential som finns för ytterligare inlagring är mycket viktiga aspekter i ett hållbart livsmedelssystem. Samtidigt finns det viktiga systemaspekter att beakta såsom hur åtgärder för ökad kolinlagring påverkar jordbruket i stort vad gäller till exempel livsmedelsproduktionen och antalet djur. Därför är det jätteintressant för mig att följa detta projekt.

Emma Li Johansson, Post Doc, Lund University Centre for Sustainability Studies
Forskningsområde: Hållbarhetsvetenskap (PhD inom Naturgeografi och Ekosystemvetenskap)
Jag är intresserad av att förstå frågor som länkar människa och miljö, och hur vi kan hitta lösningar till olika typer av hållbarhetsutmaningar. Just nu fokuserar jag på att utveckla och utforska olika framtidsscenarios, eller visioner, som kan hjälpa oss att fantisera om hur vi kan transformera samhället mot mer hållbara system. Jag har tidigare forskat om problem med jordbruk, och det känns därför roligt att fokusera mer på lösningar.

Thao Do, forskningsassistent vid SWEDESD – Internationellt center för lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet
Forskningsområde: samproduktion av kunskap i komplexa hållbarhetsutmaningar
Inom vårt Mistra Miljökommunikation forskningsprogram undersöker vi hur nya typer av kunskaper skapas genom kollaborativa processer mellan akademiska aktörer och samhällsaktörer för att stödja övergångar till en hållbar framtid. Vi utvecklar och experimenterar med olika innovativa metoder i syfte att möjliggöra nya typer av praktiker och processer för att ta itu med komplexa hållbarhetsutmaningar.
Kolinlagring är vald som en fallstudie inom forskningsprogrammet eftersom det betraktas som en potentiell innovation som bidrar till omvandlingen till ett hållbart samhälle. Samarbetet med Svensk Kolinlagring ger oss en möjlighet att utforska hur samproduktion av kunskap kan skapa förändringar i komplexa situationer som klimatförändringar.

Elina Andersson, Lund University Centre for Sustainability Studies, fil.dr i hållbarhetsvetenskap
Forskningsområde: hållbarhetsfrågor kring mat, mark och landsbygd från ett samhällsvetenskapligt perspektiv
Vi står inför enorma hållbarhetsutmaningar när det gäller såväl klimat som jord och matproduktion. Dessa frågor måste förstås som nära sammankopplade när vi formulerar strategier för omställning, och för att komma framåt behövs ökad samverkan mellan forskare och olika typer av samhällsaktörer. Kolinlagring är en komplex fråga och det är därför spännande att följa utvecklingen av ett nytt initiativ som tar sig an detta på hemmaplan och under resans gång få ta del av såväl utmaningar som nya möjligheter.

Anders Wästfelt, Professor I kultugeografi, Stockholms universitet
Forskningsområde: Agrar geografi och historisk geografi
Jag deltar I Svensk Kolinlagrings projekt därför att jag ser en stor potential I att stötta lantbruket I transformationen till en kolsänka och samtidigt göra lantbruket mer relevant I samhället.

Jinsong Yang, MSc in sustainable development Uppsala University, Supervisor Neil Powell
Master Thesis: Opportunities and Barriers of Carbon Farming from a Sustainable Livelihoods Perspective – A Case Study from Sweden
I have previously stayed and helped out in several farmers in Australia. With a search-oriented background in sustainability, I am genuinely interested in agricultural topics. Due to changes in climate and increasing resource scarcity in the future, transition towards a more sustainable and resilient agriculture system is important. Carbon farming is a promising approach which can contribute to mitigating climate change, enhance ecosystem services and increase productivity within a range of farming systems.

Veiko Lehsten, Associate Professor at Lunds University
Research area: Biogeochemical effects of climate change.
Within Svensk Kolinlagring I am interested in developing modeling tools that allow both to check the carbon sequestration in the soils as well as to model future potential of carbon sequestration in soils with respect to different management strategies.