Utifrån dagens ekonomiska system bygger vi en modell som ska möjliggöra omställning till framtidens jordbruk. Med kunskap, nätverk, teknik, mätning samt ekonomisk ersättning för kolinlagrande åtgärder

Ekosystemen, inklusive den ofta bortglömda ekologin i jordtäcket, är basen för både samhälle och ekonomi, och utgör ramen för vad vi ska uppnå - ett livsmedelssystem inom planetens gränser.

Samhället omfattar människorna på hela jorden, och de olika former vi interagerar med varandra. Vår modell bygger på samverkan, där en mångfald perspektiv tillsammans skapar en lösning som gynnar alla.

Vår lösning kort

Svensk kolinlagring bygger en plattform som bidrar till att hejda klimatförändringarna, ökar mullhalt och bördighet, bevarar och skapar ekosystemtjänster samt förbättrar skördar och lönsamhet i svenskt jordbruk. I frisk, levande jord finns mängder med mikroorganismer som livnär sig på kol och frigör näring. Med levande jordar får vi bättre skördar, minskad klimatpåverkan, bättre vattenhållande förmåga, större mångfald och en ökad livsmedelssäkerhet. Häng med oss på en resa mot framtidens jordbruk!

Metoder för kolinlagring testas på pilotgårdar

Det är på gården i marken det händer. Så här startar vi. Olika gårdar testar olika metoder som enligt forskning eller erfarenhet anses kolinlagrande. Några grundprinciper för ökad kolinlagring är:
– Håll fälten gröna året om, maximera biomassa över och under jord
– Diversifiera, både på fält och gårdsnivå
– Minimera jordbearbetning
Undrar du varför ska kol lagras i jordbruksmark? Läs mer om kolcykeln.

Mätning och verifiering

För att mäta om och vilken effekt olika metoder har på kolinlagringen, används jordprov, modellering. satellitbildsanalys mfl. Vi arbetar också med ett nytt ramverk, anpassat för svensk kontext, som möjliggör för svenska gårdar att mäta, verifiera och certifiera sina framsteg och resultat.

läs mer

Forskning i alla led

För att utveckla Svensk Kolinlagring nu och i framtiden så är forskning med i alla led. För närvarande undersöker vi en del områden extra mycket, nämligen:
– Miljökommunikation inom ramen för MISTRA EC
– Satellitbildsanalyser för kolinlagring
– Forskning om klimatkompensation med forskare från LUCSUS vid Lunds Universitet
– Modellering av markkol i samarbete med Lunds Universitet
– Transformativa lösningar på samhällsproblem tillsammans med Ekonomihögskolan och Lunds Tekniska Högskola

Gräv djupare

State of the art vad gäller kolinlagring, markhälsa, jordkvalitet osv.

Kolcykeln och klimatet hänger samman med 8 andra planetprocesser. Samt samhällets utveckling.

De 17 globala målen har nu funnits i 5 år. Arbetet pågår - hur går det?