Här registrerar du dig om du vill vara en av våra kolinlagrande lantbrukare. En förutsättning är att du vill implementera någon/några nya kolinlagrande metoder på din gård. Efter registreringen hamnar ni i en väntelista.

Vi är nu klara med urvalet inför säsong 2021 men det går fortfarande bra att anmäla sitt intresse för nästa säsong och möjlighet att vara med i Kolklubben, läs mer längre ner på sidan.

Varmt välkommen till det växande antalet gårdar som vill jobba med kolinlagring!

Login

Kolinlagrande metoder
För att öka få mer kol bundet i marken är det viktigt att både öka mängden kol som binds in och att minska mängden kol som lämnar marken. Några grundprinciper:
– Håll fälten gröna året om, maximera biomassa över och under jord
– Diversifiera, både på fält och gårdsnivå
– Förbättra jordhälsa och minimera jordbearbetning
Vi har idag över 20 olika förslag på metoder, men det finns sannolikt fler. Och ju fler metoder som kombineras desto bättre resultat. Val av metod/metoder på varje enskild gård utgår från lantbrukarens intresse, förutsättningar och engagemang. Vi ger förslag och hjälper till, men det är jordbrukaren som bestämmer.

Vill du veta mer om metoder för ökad kolinlagring, klicka här.

Att vara pilotgård
När vi väljer pilotgårdar strävar vi efter en så stor blandning och geografisk spridning som möjligt. Det finns alltså både stora och små gårdar, konventionella, ekologiska, regenerativa, nybörjare och erfarna. En del gårdar ingår i en större koncern, tex Bertegruppen, andra har jordbruket som hobby. Den röda tråden är Nyfikna, engagerade jordbrukare som vill testa kolinlagrande metoder. Varje gård erbjuds i detta skede att delta med 20 ha, men även mindre arealer är välkomna.
Som jordbrukare får du tillgång till ett stort nätverk av kunniga kollegor och rådgivare, och du kommer under året att lära dig mycket om både din jord och kolinlagring generellt. Du förväntas delta i några digitala möten (uppstartsmöte, planeringsmöte och utvärdering), samt erbjuds ett gårdsbesök, provtagning och diverse kunskapsseminarier. På vår hemsida loggar du in och stoppar där sedan kontinuerligt in data. Vi försöker att hålla den administrativa delen så låg som möjligt, och använda de system som redan är vedertagna (tex SAM-ansökan). Via kolklubben länk får du tillgång till en interaktiv mötesplats där både stora och små frågor kan diskuteras. 

Så här går det till:
– Intresseregistrering (klicka på log in längst upp på sidan)
– Urvalsprocess (sker i februari)
– Gemensamt uppstartsmöte för alla nya pilotgårdar via Zoom*
– Individuellt samtal med rådgivare
– Registrering av xml-fil från SAM-ansökan mm på app.kolinlagring.se
– Kontrakt skrivs på två år
– Första utbetalning av halva beloppet (totalt 1000kr/hektar och år)
– Egentest (tex rullprov, lukt, färg, vatteninnehåll, markstruktur, matjordsdjup)
– Gårdsbesök
– Jordprover tas på hösten (ingår, SK bestämmer var och vad som ska provtas utifrån projektet behov, men i samråd med er)
– Gemensam utvärdering via Zoom
– Inrapportering av data i app.kolinlagring.se
– Andra utbetalning av halva beloppet
*Zoom kräver ingen registrering eller inlogg om du använder en dator. Däremot kan det krävas om du använder en telefon.

Alternativ 1
Jag är intresserad av att bli pilotgård
För att registrera dig som pilotgård hos Svensk Kolinlagring, måste du logga in på vår plattform genom att klicka på log in längst upp på sidan. Förbered dig på att besvara ett frågeformulär på ca 10 minuter. I frågeformuläret kommer vi fråga dig om din produktion idag, vilka mål du har för framtiden och vilka metoder du är intresserad av att tillämpa på din gård. Du är nu med i vår lista över intresserade gårdar som kan komma med i säsong 2022. Om du vill kan du också ladda upp en XML-fil över din gård, från din SAM-ansökan, så har vi mer underlag att ta ställning till när vi väljer ut gårdar inför nästa säsong.

Alternativ 2
Jag vill enbart gå med i nätverket Svensk Kolklubb
Svensk Kolklubb är ett nystartat nätverk för lantbrukare som är intresserade av eller redan tillämpar kolinlagrande och regenerativa metoder på den egna gården. Det är ett informellt forum för utbyte av kunskap, erfarenheter, gemenskap och inspiration för alla lantbrukare oavsett om man är helt ny eller har gjort detta i årtionden. Här kan du ställa frågor, ge svar och skapa nya kontakter som hjälper dig på vägen mot ökad kolinlagring i jordbruksmark!

Svensk Kolklubb
Alla lantbrukare som ingår i pilotomgångarna 2020-2022 är inbjudna till klubben. De lantbrukare som har registrerat intresse hos Svensk Kolinlagring men som inte är pilotgårdar är likaså inbjudna. Utöver detta deltar några rådgivare och experter i gruppen för att kunna dela med sig av sin kunskap. Vi på Svensk Kolinlagring är naturligtvis också med och kan ge svar på frågor eller ge allmän vägledning där det behövs. Här kommer vi att
dela intressant material, bjuda in till seminarier, workshops, kurser och andra spännande saker. Detta är er grupp! Varje ny medlem får möjlighet att presentera sig själv, sin gård och metoderna de är intresserade av så att alla i gruppen kan lära känna varandra. Dela gärna berättelser om er resa; vad som har fungerat, vad som inte har fungerat, vad ni funderar på och hoppas på. Forumet är en plats där alla blir bemötta med respekt och integritet. För att bli medlem i detta nätverk, men ej är intresserad av att vara pilotgård skicka ett mejl till info@svenskkolinlagring.se så skickar vi instruktioner på mejl. Ett annat informellt nätverk som vi kan rekommendera är Nordiskt Nätverk för Regenerativt Lantbruk på Facebook. Det är en grupp med ca 1500 medlemmar som främst består av lantbrukare men också forskare, rådgivare och intresserad allmänhet

“Våra mål för vårt företagande och hållbart lantbruk korrelerar naturligtvis med stora samhällsmål, både nationellt och globalt. Vi betraktar de svenska miljömålen och FN:s globala hållbarhetsmål som en konkret beställning gentemot oss, från samhället och planeten. Vår uppgift är att vårda biosfären på ett sätt som gynnar planetens alla arter, och genom detta även producera mat till en ökande mänsklig befolkning.”

Adam Arnesson, Jannelunds gård.

"Vi vill gärna följa naturens kraft och lära oss mer om hur vi kan hjälpa dess ekosystemprocesser till att fungera bättre istället för att stjälpa dem, något som vi under många år gjort och gör av kanske den enkla anledningen att det är ofta så vi har lärt oss att man ska göra. Vi är ute på en resa där få saker är självklara. Vi tar oss mot mer mångfald och diversitet och det skapar en trivsam plats att vistas på samtidigt som det gör oss mindre sårbara."

Andreas Måttgård Bengtsson, Måttgårds regenerativa

"På Toften är grundmålsättningen en strävan efter att hela tiden höja kvalitén på jorden. Högre mullhalt med bra djurliv under ytan, en stor
biologisk mångfald och minimal markpackning, och att kunna sälja bra livsmedel som ger mig ekonomi att fortsätta. Metoden är att låta marken vara svart så kort tid som möjligt mellan grödorna. Med spannmålens rötter kvar hela året plus de rötter som växer, blir regnvattnets väg genom jorden långsammare med minimal utlakning som följd. Jag är övertygad om projektet svensk kolinlagring är på rätt väg. Räddningen finns i naturen. Använd det."

Carl Jonson, Toften

"Jag lever och verkar i mellanbygd där åkern möter skogen. Har varit eko i 30 år och bonde i 50, ett mycket intressant och kul yrke. En bonde för mig är någon som kan jorden och tar tillvara på vad gården kan producera. Jag tror att ett välfungerande mikroliv i jorden är avgörande för bra skörd och motståndskraft mot sjukdomar och angrepp. Jag strävar efter att alltid ha grön mark - med jord i bra skick och konkurrenskraftiga grödor kan man minimera plöjning. Målet är att all näringsförsörjning ska komma från den egna gården. Jag vill också lyfta kringvärdena i lantbruket - vi skapar trevlig natur runt om både för oss själva och grannarna."

"Min drivkraft är att producera bra livsmedel till konkurrenskraftiga priser. Det uppnår jag genom att höja jordkvaliteten. Det känns som allt mitt tidigare arbete sammanfaller med arbetet för kolinlagring. Det går hand i hand med viltvårdsarbetet och mina tankar kring hur jag vill sköta jorden. Ingen skillnad eller motsättning mellan eko och konventionell, vi kan alla sträva mot samma mål. Jag vill lämna efter mig en gård där jorden är i bättre skick än när jag tog över den. Detta projekt är som en förlängning av mitt eget tänkande för att kunna utvärdera och utveckla."

Henrik Andersson, Ängarna.

"Lya 101 är en KRAVgård som odlar grönsaker, örter, bär och blommor samt håller värphöns. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativa produkter till vårt närområde under så många månader av året som möjligt med så lite miljöpåverkan om möjligt. Vi hoppas att detta också gagnar vårt närsamhälle genom att pengar spenderas på mat i lokalområdet och bidra till vår regions livsmedelssäkerhet. Vi strävar mot att ha en positiv inverkan på koldioxidutsläppen genom att minska avståndet vår mat transporteras till konsumenten och genom att öka det lagrade kolet i våra marker. Vi tillämpar gräv och plöjningsfritt samt bygger upp ett silvopasturesystem med fruktträdsrader och i nuläget grönbeteshönor."

Molly Rygg, Lya 101

"På Mossagården är vi väldigt intresserade av allt som vi kan göra för att jordbruket ska verka som kolsänka. Vi har en rik biologisk mångfald på gården. Vi odlar bland annat hampa som vi tror lagrar kol djupt ner i marken tack vare sina djupa rötter och rikliga bladmängd. Gårdens visioner om tillförande av fermenterad grönmassa som gödselmedel syftar till att gynna mikrolivet och få en jord i balans och därmed bidra till ytterligare kolinlagring. Vi är väldigt glada för att få vara med i projektet och lära oss mer om hur vi kan utveckla våra metoder."

Ebba-Maria Olsson, Mossagården

"Vi håller på att bygga upp en permaodling i stor skala med olika buskar, fruktträd och andra grödor. Permaodling är ett sätt att designa t.ex. en odling utifrån platsens förutsättningar och skapa ett hållbart, uthålligt landskap. Det betyder att olika grödor växer tillsammans, drar nytta av varandra och bildar en väv av gynnsamma samband. Det handlar om omsorg om jorden, människor och vår miljö. Att öka den biologiska mångfalden är hela tiden en drivkraft tillsammans med ett öppet sinne för nya tankar och idéer inom jordbruket. Att förbättra jorden, mikrolivet och gynna nyttoinsekterna är viktiga delar i odlandet."

Marcus Callenbring, Stora Juleboda gård

“Gården drivs av Josef Appell med familj och Jonatan Ekström, anställd. Vår vision är ett självförsörjande system där vi inte behöver tillföra insatsvaror utifrån utan där mark och växter förser varandra med vad de behöver i samspel och balans. Vi ser markens uppgift som flerfaldig, att leverera LIVSmedel, att gynna biologisk mångfald, att reglera atmosfärens koldioxidhalt, att rena vattnet innan det når diket, att ge skönhet i naturen, att generera arbetstillfällen och ekonomisk välfärd. Helt enkelt vårt dagliga bröd! Kolet tillbaka i marken ger allt detta då det står för 90% av dess funktioner.”

Josef Appell, Skogsbo gård

“Kyrkbygård håller på att ställa om till ett på riktigt hållbart jordbruk, med huvudsyftet att skapa jord och biologisk mångfald. Vi efterliknar naturliga ekosystem och får därmed robust och lönsam matproduktion.
Jag är övertygad om att hög biologisk mångfald och en djup vattenhållande jord är naturens överlägsna skydd mot global uppvärmning.”

Jesper Sandström, Kyrkbygård.

"Gården är en ekogård med målsättning att vara produktiv på livsmedelsråvara och samtidigt reparativ av sk livsuppehållande system som tex rejält nettokolinlagrande för ett stabilt klimat. Det är en bit dit då vi fortfarande jordbearbetar och sår ettåriga grödor. Vi driver olika tester av agroforestrysystem där vi tror att vi kan vara både produktiva och reparativa som vi hoppas kunna skala upp framöver Läs mer på https://agroforestry-vattholma.se/"

Kjell & Ylva Sjelin, Hånsta Östergärde gård

"Vi har en ekologisk gård i Halland. Här är vi med om en fantastisk process där klorofyllet binder in solenergin i växtcellerna. Klöver, gräs och spannmål blir foder till djuren som ger mjölk och kött och även gödsel till nästa års gröda. Med rotationsbete maximerar vi betestillväxt och kolinlagring. Det sägs ofta att lantbruk är en livsstil, men för oss är det mer, det är livet!"

Anna & Anders Carlsson, Skogsgård

"Vi utbildar framtidens lantbrukare, och vi vill att de skall reflektera över hur olika brukningsmetoder påverkar jord. Av den anledningen odlar vi en del av vår mark plöjningsfritt och en del under plog. Vi odlar även en del mellangrödor. Vi är dock nya på det här med kolinlagring och det skall bli spännande att lära sig mer om kol, mikroliv och bearbetningsmetoder tillsammans med våra elever!"

Emma Svensson, Munkagård