För att mäta om och vilken effekt olika metoder har på kolinlagringen, används jordprov, modellering. satellitbildsanalys mfl. Vi arbetar också med ett nytt ramverk, anpassat för svensk kontext, som möjliggör för svenska gårdar att mäta, verifiera och certifiera sina framsteg och resultat.

Till dags dato saknas allmänt vedertagna, kostnadseffektiva och tillgängliga teknologier och metoder som möjliggör för jordbrukare att mäta och verifiera hur mycket kol som lagras i deras jordar på såväl fält som gårdsnivå. Med anledning av detta avser Svensk Kolinlagring i samverkan med partners och övriga intressenter utveckla ett inkluderande, flexibelt och dynamiskt ramverk med hög trovärdighet som kan vidareutvecklas allteftersom marknad, kunskap, data, modeller och teknologier utvecklas och blir mer tillgängliga.

På kort sikt är ambitionen att uppmuntra till ansvarsfull utveckling, omställning, uppföljning och rapportering av tillförlitliga indikatorer. Detta genom att möjliggöra certifiering och ersättning för kolinlagrande insatser som verifierats av tredje part. Svensk Kolinlagring avser fokusera på mät- och verifierbara framsteg och insatser för ökad kolinlagring via vad som skattats som såväl vetenskapligt trovärdiga indikatorer som etablerad praxis.

Ramverk och certifiering efterfrågar initial provtagning av markkol och andra indikatorer samt fortsatt och regelbunden uppföljning av dessa indikatorer över tid, via såväl fortsatt provtagning som egenrapportering, modellering och fjärranalys. Detta möjliggör också för deltagande gårdar att anpassa och vidareutveckla metoderna för ökad kolinlagring från år till år. I dagsläget avser vi inte inkludera specifika metoder för fullständig kvantifiering av växthusgaser, men ramverket är förenligt med andra standardiserade och godkända mått, verktyg, protokoll och metoder för en komplett beräkning samt redovisning av växthusgasbalansen, på fält eller gårdsnivå.

Vid framtagandet tas specifik hänsyn till belöning och ersättning för åtaganden och insatser som främjar ökad kolinlagring samt vidareutveckling av kunskap och metoder. Avsikten är att ta fram ett ramverk anpassat för svensk kontext, där vi kontinuerligt samlar in synpunkter och kunskap från en bred grupp av intressenter samt regelbundet reviderar anvisningar och krav för att bibehålla högsta möjliga trovärdighet, flexibilitet och funktionalitet.