Kärnan i Svensk kolinlagring är samarbetet. Samarbetet går ut på att bygga en modell för kolinlagring i Sverige. Alla aktörer som delar de 3 målen: mer kol i backen; bättre inkomst för svenska lantbrukare; och tryggare livsmedelsförsörjning är välkomna.

Visionen och uppgiften

Visionen är en värld där mänskligheten lämnat fossileran bakom sig och återskapat balansen i kolcykeln för att skapa möjlighet till ett gott liv för alla arter på jorden.

Uppgiften är att skapa det ekosystem av företag, organisationer, lantbrukare och lärosäten som behövs för att möjliggöra inlagring av kol i stor skala i svensk åkermark. Då flyttas koldioxid från atmosfären och binds som kol i marken vilket också förbättrar det svenska jordbrukets långsiktiga produktivitet och resiliens.

Historik

Idén till Svensk Kolinlagring väcktes under en blåsig bilfärd på den skånska slätten. Över de nyplöjda åkrarna drog en kraftig västlig vind upp så mycket jordpartiklar att det blev alldeles mörkt. Insikten att ”någon borde göra något för att binda jorden” var inte ny men där och då började den tanken omsättas i handling. MiljöMatematik formulerade en göra-lista, sökte och fick pengar för att bygga en plattform för svensk kolinlagring i samarbete med en projektgrupp bestående av forskare, jordbrukare och livsmedelsföretag.

Organisation

Plattformen Svensk Kolinlagring ska utvecklas till en fristående, icke-vinstdrivande organisation som inte bara erbjuder en marknadslösning, utan skapar en större gemenskap med kunskapsutbyte kring kolinlagring och de samhällseffekter som åtgärderna får. Vilken form organisationen ska ta är ännu inte bestämt men välkommen att ge din synvinkel. Alla aktörer som idag medverkar i utvecklingsarbetet finns listade på sidorna lantbrukare, företag och forskare.

Finansiärer

Finansiering från Jordbruksverket, Vinnova och Svea Green Foundation möjliggör arbetet med Svensk Kolinagring. Dessutom bidrar våra utvecklingspartners med de medel som går till pilotgårdarna som ersättning för deras kolinlagrande åtgärder. Lite mer i detalj: från 2019 till 2023 har Jordbruksverket inom ramen för Europeiska Innovationspartnerskapet, EIP-Agri, beviljat medel till innovationsprojektet ”Svensk Klimatkompensation – jordbruket som kolsänka”. Under 2019 fick initiativet finansiering för ’initiering’ inom Vinnovas utlysning “Utmaningsdriven innovation” och inom samma utlysning har har ytterligare medel beviljats för att utveckla ’samverkan’. MiljöMatematik har också gått in med egna medel.