Svensk Kolinlagring får 600 000 kr från Svea Green Foundation för transformation av jordbruket

 

Pressmeddelade Svensk Kolinlagring och Svea Green Foundation 10/2 2021

Svensk Kolinlagring får stöd från stiftelsen Svea Green Foundation för sitt samverkansarbete med målet att finansiera ett kolinlagrande jordbruk. Ett hållbart jordbruk är en av nycklarna till att lösa klimatkrisen. Samtidigt som jordbruket blir kolinlagrande kan den biologiska mångfalden och markens vattenhållande förmåga stärkas.

Svensk Kolinlagring är ett samarbete som strävar efter att hejda klimatförändringarna, öka mullhalt och bördighet, bevara och skapa ekosystemtjänster, samt förbättra skördar och lönsamhet i svenskt jordbruk.

Världens att göra-lista är lång, och lösningar som bidrar till flera mål samtidigt behövs för att leverera alla åtaganden i Agenda 2030 och Parisavtalet. Hur vi producerar vår mat är avgörande för om vi kommer lyckas eller ej. Därför bygger Svensk Kolinlagring en plattform som kopplar ihop olika aktörer för att möjliggöra ökad kolinlagring på svenska gårdar.

– Efterfrågan på mat kommer fortsätta att öka, man pratar om en fördubbling globalt inom 30 år, och därför är levande jordar med rikare skördar och en minskad klimatpåverkan oerhört viktigt. Vi i stiftelsen tilltalas av att Svensk Kolinlagring bygger på samarbete, öppenhet, mod och innovationsförmåga. Det gör det möjligt att dela med sig av insikterna och resultaten och på så sätt kan effekten på klimatet bli så mycket större, säger Lisa Wärn, vd på Stiftelsen Svea Green Foundation.

FN:s klimatpanel IPCC pekar på att kolinlagring i jorden är både ett nödvändigt och ett kostnadseffektivt sätt att få ner koldioxidhalterna i atmosfären. Samtidigt talar IPBES, FN:s expertpanel för biologisk mångfald, om behovet av transformation för att minska utrotningen av biologisk mångfald. Den nyutkomna rapporten ”The Dasgupta Review” som väver samman biologisk mångfald och klimat, framhåller hur investeringar behöver kanaliseras till verksamheter som bygger upp naturliga system.

– Vi är så glada att Svea Green Foundation väljer att ge sitt stöd till transformation av jordbrukssystemet. Vi är i en fas där många är intresserade av faktiska verifierade svenska kolkrediter. Där är vi inte ännu, så stiftelsens finansiella stöd och förtroende är oerhört viktigt för utvecklingen, säger Lova Brodin projektledare för Svensk Kolinlagring.

Just nu går plattformen in i sin andra pilotfas. De 14 gårdarna från första pilotomgången utökas, likaså breddas gruppen med utvecklingspartners som finansierar jordbrukarnas kolinlagrande åtgärder, samt mätningen av effekterna på jorden.

I dagarna kom en artikel i Global Food Security där en av pilotgårdarna, Jannelunds gård är i fokus. Artikeln analyserar vad ett hållbart jordbruk kan innebära, inte bara avseende lokala effekter, utan även med hänsyn till global livsmedelssäkerhet och klimat. Det är inte enkelt men mångfald är centralt. Transformationen av jordbrukssystemet handlar om att förstå och agera på flera skalor – både gårdsnivån och jordbrukspolitiken behöver utformas för att nå hållbarhetsmålen, och framtidens lantbrukare måste ges utbildning och motivation att bli planetskötare.

Kontakt:

Jessica Johansson, projektledare Svensk Kolinlagring, 0708342102, jessica.johansson@miljomatematik.se Lova Brodin, projektledare Svensk Kolinlagring, 0702996620, lova.brodin@miljomatematik.se
Lisa Wärn, VD Svea Green Foundation, 070-305 47 74, lisa.warn@sveagreenfoundation.se

Om Stiftelsen Svea Green Foundation

Svea Green Foundation verkar för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Fokus ligger på insatser som begränsar den globala uppvärmningen. På så sätt bidrar stiftelsen till att göra verklighet av de hållbara scenarios som presenterats av FN:s klimatpanel IPCC. Svea Green Foundation riktar insatserna mot innovativa, lösningsorienterade och kostnadseffektiva projekt med mätbara resultat. Arbete drivs såväl lokalt och regionalt som på nationell och internationell nivå. Stiftelsen startades hösten 2020 av Maria Brolin och Mattias Wärn, grundare av vindkraftsbolaget Svea Vind Offshore. Verksamheten är stationerad i Gävle.

Om Svensk Kolinlagring

Svensk Kolinlagring – jordbruket som kolsänka är en plattform som samlar forskare, jordbrukare, företag i matbranschen och andra viktiga aktörer runt målet att designa ett system som möjliggör att binda in koldioxid från atmosfären och lagra den i svensk jordbruksmark. Under 2019 fick initiativet finansiering inom Vinnovas utlysning “Utmaningsdriven innovation”. Från 2020 till 2022 har Jordbruksverket inom ramen för Europeiska Innovationspartnerskapet, EIP, beviljat medel. Den långsiktiga ambitionen är att plattformen ska bli en icke- vinstdrivande egen organisation. Årsberättelsen för 2020 har just publicerats.